Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

Technik dróg kolejowych i obiektow inżynieryjnych
 • może wspomagać opracowanie projektów wykonawczych , technicznych, geodezyjnych , sporządzanie kosztorysów budowy dróg i mostów kolejowych.
 • zapewnia ciągłość pracy na liniach kolejowych i bocznicach zgodnie z potrzebami zakładu, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, pozwalającymi na określenie i poprawę parametrów toru, stanu podsypki, szyn i złączek wraz z rozjazdami.
 • projektuje nieskomplikowane elementy konstrukcyjne na podstawie obliczeń statycznych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami.
 • kieruje pracą zespołów ludzkich i sprzętu wykonawczego lub kontrolnego w obszarze skrajni kolejowej.
 • dobiera, montuje i rozmontowuje urządzenia linii kolejowych, stanowiących wyposażenie mostów o małej rozpiętości.
 • współpracuje z administracją drogową oraz służbami specjalistycznymi ( strażą pożarną) w przypadkach klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń.
 • wykonuje proste obliczenia statyczne elementów konstrukcyjnych dróg i mostów kolejowych oraz badania laboratoryjne materiałów drogowych.
 • wykonuje pomiary niezbędne przy prowadzeniu robót drogowych i mostowych, określa właściwości gruntów i ich zastosowanie.

 • opracowuje założenia do projektów organizacji budowy dróg i mostów oraz zagospodarowania placu budowy.
 • kieruje robotami na obiekcie, organizuje przebieg prac budowlanych z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej.
 • ustala metody realizacji robót, dokonuje podziału zadań dla zespołów roboczych i kieruje przebiegiem robót.
 • przeprowadza kontrole jakości wykonania robót budowlano - montażowych.
Praca technika dróg kolejowych i obiektow inżynieryjnych odbywa się najczęściej w terenie, w ruchu ciągłym, zmiennych warunkach atmosferycznych. Prace torowe odbywają się na eksploatowanych liniach kolejowych, często bez ograniczenia ruchu pociągów, tramwajów lub samochodów. Prace na mostach wykony wane są często na dużych wysokościach, na rusztowaniach i pomostach roboczych. Niektóre prace wykonywane są w pomieszczeniach zamkniętych.
Absolwent technikum dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych po zdaniu egzaminów uzyska kwalifikacje:

BD.23 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

BD.24 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania
Absolwenci po ukończeniu szkoły znajdą zatrudnienie jako:
 • toromistrz,
 • monter nawierzchni kolejowej,
 • operator maszyn torowych,
 • operator żurawia kolejowego,
 • spawacz termitowy,
 • specjalista ds. infrastruktury.
Copyright Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach

ul. Kolejarzy 16
21 - 540 Małaszewicze
tel./fax: 83 375 14 38
e-mail: zsmal@poczta.fm
www.malaszewicze.com

Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0